go up

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINI YAPTIRMAK ZORUNLU MU ?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Kanun gereği Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) olmayan konutlar için tapu dairelerinde ve elektrik ve su idarelerinde işlem yaptırmak mümkün olmamaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ TEMİNATLARI KAPSIYOR ?

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır.

Kanun gereği Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) olmayan konutlar için tapu dairelerinde ve elektrik ve su idarelerinde işlem yaptırmak mümkün olmamaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNDE HANGİ DURUMLARDA İNDİRİM YAPILIYOR ?

İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortasında Bina / Site yönetimleri tarafından Binadaki / Sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda % 20 indirim uygulanır.

Ayrıca poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci ,ikinci ve üçüncü yenilemelerde % 10 ,üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise % 20indirim yapılır.

Yukarıdaki her iki indirim birleştiğinde İndirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

BİNALARDAKİ ORTAK KULLANIM ALANLARI SİGORTA KAPSAMINA GİRİYOR MU ?

İBu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İLE HANGİ BİNALAR TEMİNAT ALTINA ALINIYOR ?

İBu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alır.

♦ Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

♦ 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

♦ Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

♦ Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

♦ Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

♦ Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

♦ Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

OTURDUĞUM KONUT TAPUDA ARSA OLARAK GÖZÜKÜYOR.ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİRMİYİM ?

Tapuda arsa veya tarla olarak gözükse de mesken olarak inşa edilmiş binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir. Bağımsız tapusu olmayan konutlarda ise sigorta yaptıranın beyanına dayanılarak, arsa tapusuna ait bilgilerle sigorta yaptırılır.

OTURDUĞUM KONUT HAZİNE ARAZİSİNE KAÇAK OLARAK YAPILMIŞ. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİRMİYİM ?

Yaptıramazsınız. Hazine, belediye gibi kamu arazisi üzerine kaçak olarak yapılan binalar ya da gecekondular sigorta kapsamına girmez.

OTURDUĞUM KONUT UN TAPUSU VAR. ANCAK İNŞAAT RUHSATI BULUNMUYOR. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİRMİYİM ?

Evet yaptırabilirsiniz.

OTURDUĞUM KONUT UN TAPUSU VAR. ANCAK İSKANI YOK. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİRMİYİM ?

Yaptırabilirsiniz. Sigorta için iskân iznine gerek yoktur.

KAT MÜLKİYETİ OLMADAN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİRMİYİM ?

Evet, Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da sigorta yaptırılabilir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA SİGORTA TEMİNATI NASIL TESPİT EDİLİR ?

Zorunlu deprem sigortası her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA SİGORTA BEDELİNE ARSA BEDELİ DAHİL MİDİR ?

Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI POLİÇESİ YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER NELERDİR ?

Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin tapuda yazan brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA EVDE BULUNAN EŞYALAR TEMİNAT KAPSAMINDA MIDIR ?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Evde bulunan eşyalar teminat haricidir. Sigortalı, eşyalar için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı (İhtiyari ) olarak deprem sigortası yaptırabilir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINI İŞYERLERİDE YAPTIRABİLİR Mİ ?

Tapuda ticarethane olarak geçen işyerleri ve sanayi tesisleri bu sigortayı yaptıramaz. Ancak tapuda mesken olarak geçen binalardaki dükkan, büro gibi işyerleri bu sigortayı yaptırabilirler.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİ NASIL HESAPLANIR ?

Zorunlu Deprem Sigortasında primler Konutların yapı tarzlarına (3 yapı tarzı) ve bulundukları deprem risk bölgelerine (5 bölge) göre tespit edilmektedir.

DEPREM SONRASI KONUTUMDA MEYDANA GELEN HASARI KİME BİLDİRMELİYİM ?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.

HASAR DURUMUNDA ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)’NA GÖNDERİLECEK BELGE VE BİLGİLER NELERDİR ?

Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA ÖDENECEK HASAR TAZMİNATINDA MUAFİYET UYGULANIYOR MU ?

Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasarda, poliçede yazılı sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

HASAR ÖDEMESİ NE KADAR SÜRE İÇİNDE YAPILMAKTADIR ?

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasını takiben, Hasar ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.

YANGIN (KONUT VE İŞ YERİ) SİGORTALARI

YANGIN SİGORTASININ TEMİNAT KAPSAMI NEDİR ?

Yangın sigortası yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır.

YANGIN SİGORTASINDA EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK RİSKLER NELERDİR ?

Yangın sigortasında ek sözleşme ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dâhili su, duman, enkaz kaldırma, masrafları, kira kaybı, yangın ve infilak mali mesuliyet, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat kapsamına alınabilir.

SİGORTA BEDELİ NASIL HESAPLANIR ?

Sigortacılıkta bina değeri binanın yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti kapsar. Bu değer binanın brüt metrekaresi ile binanın yapı türüne göre belirlenen inşa birim metrekare maliyetinin çarpımı ile bulunu. Bu değer içine sonradan ilave yapılan özel durumlarda eklene bilir. (Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti ve/veya binanın piyasa satış değeri dikkate alınmaz)

Poliçedeki sigorta bedeli, rayiç bedeli ifade etmektedir. Rayiç bedel bina için yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyetten her yıl için ortalama %2-%3 amortisman düşülmek sureti ile , konuttaki eşya ve ticarethanelerdeki muhteviyat için ise, muhteviyatın cinsine göre ortalama piyasa rayiç fiyatları baz alınarak sigortalı tarafından beyan edilebilir.

Sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaşabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edildiği poliçede açıkça belirtilir.

Bina Sigorta bedeline poliçede ayrıca belirtilmek ve bedelleri yazılmak üzere, binaların dışındaki bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, heykeller, bahçıvan evi, garaj, su deposu, sarnıç ve havuzlar, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile istinat duvarları dahil edilebilir.

YANGIN SİGORTALARINDA RAYİÇ BEDEL VEYA YENİ DEĞER ÜZERİNDEN SİGORTA EDİLMESİNİN FARKLARI NEDİR ?

♦ Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmiş olan kıymetlerin hasar ödemelerinde eskime, aşınma, yıpranma (kullanma payı) ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düşülür ve varsa yenilerinin belirgin randıman ve nitelik farkları da ödenecek tazminattan indirilir.

♦ Yeni değer (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masrafları dâhil olmak üzere yenisinin ikame bedeli) esasına göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamına dahil edilmiş olan kıymetlerin hasar ödemelerinde;

a) Poliçede eskime, aşınma, yıpranma (kullanma) payı için belirtilmiş olan azami oranın veya yaşın aşılmaması kaydıyla, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte sigorta konusu kıymetin yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan ikame bedeli esas alınır. Ancak sigortacının eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkından kaynaklanan tenzilat hakları saklıdır.

b) Eskime, aşınma ve yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmiş olan azami oranının veya yaşın aşılmış olması halinde, tazmin kıymetinde rayiç bedel esası dikkate alınır.

YANGIN SİGORTALARINDA MUTABAKATLI DEĞER ÜZERİNDEN SİGORTA EDİLMESİ NE DEMEKTİR ?

Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.

Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerlidir. Bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen tarafa aittir.

Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz.

EKSİK SİGORTA NEDİR ?

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından sorumludur.

SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE MENFAAT SAHİBİ DEĞİŞİRSE SİGORTA POLİÇESİ NE OLUR ?

Sözleşme süresi içinde; menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren/sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer

YANGIN SİGORTALARINDA EŞYA NEDİR

Sivil riziko olan konutlar için geçerli bir kavramdır. Konut içinde bulunan taşınabilir her türlü nesne eşya kavramına girer. Yemek odası, yatak odası, oturma odası, masa, sandalye, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, müzik seti, televizyon, halı, kilim vs. gibi.

YANGIN SİGORTALARINDA MUHTEVİYAT NEDİR ?

Ticari bir kavram olan muhteviyat bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan makine tesisat, elektronik cihazlar, demirbaşlar ve emtia’yı kapsamaktadır. Poliçe yaptırılırken her birinin sigorta bedeli ayrı ayrı belirtilmelidir. Ticarethanelerde bulunan 3. Şahıslara ait makine ve emtialar için ayrıca sigorta bedeli belirtilerek teminat alınması gerekmektedir.

YANGIN SİGORTALARINDA DEPREM FİYATLARI İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ ?

Evet gösterir. Deprem fiyatları illere, ilçelere ve hatta beldelere göre değişkenlik gösterir.

YANGIN SİGORTALARINDA FİYATLAR ŞİRKETLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ ?

Yangın sigortasında ve yangına ek olarak verilen deprem ve yanardağ püskürmesi dışındaki diğer ek teminatlarda (grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler) prim tutarı sigorta şirketlerince serbestçe belirlenmektedir. Ancak; Yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde ise bu teminat için şirketler Hazine Müsteşarlığı’nın Binaların yapı tarzı ve Deprem bölgelerine göre hazırladığı İhtiyari Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife Ve Talimat hükümlerindeki fiyatların aynısını uygulamak zorundadır.

Buradan da anlaşılacağı gibi Şirketler arasındaki fiyat farklılığı birinci paragrafta belirtilen ve fiyatları şirketlerce serbestçe belirlenen ek teminatlara uygulanan farklı fiyatlardan kaynaklanmaktadır.

KONUT SİGORTASI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

Öncelikle satın alınan poliçenin teminatlarına, muafiyetlerine, özel şartlarına ve teminat limitlerine bakmamız gerekir.

KONUT SİGORTALARINDA KOMŞULARA VERİLECEK ZARARLAR İÇİN GÜVENCE VAR MIDIR ?

Evet, Yangın Mali Sorumluluk ek teminatı ile komşu bina ve/veya mal ya da eşyalarda meydana gelecek zararlardan dolayı komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar teminat altına alınır. Bu teminatla poliçede belirtilmek şartıyla Kiracının mal sahibine karşı sorumlulukları teminat altına alınır.

KONUT SİGORTALARINDA KOMŞULARA VERİLECEK ZARARLAR İÇİN GÜVENCE VAR MIDIR ?

Evet, Yangın Mali Sorumluluk ek teminatı ile komşu bina ve/veya mal ya da eşyalarda meydana gelecek zararlardan dolayı komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar teminat altına alınır. Bu teminatla poliçede belirtilmek şartıyla Kiracının mal sahibine karşı sorumlulukları teminat altına alınır.

KİRACILAR NELERİ SİGORTALAYABİLİR ?

Kiracılar öncelikli olarak eşyalarını, ev için masraf ettikleri dekorasyonlarını (boya ve badana gibi) ve buna bağlı olarak komşularına ve malike (mal sahibine) verebilecekleri zararları da sigorta edebilirler.

KONUTTA MEYDANA GELEN DAHİLİ SU HASARI NEDENİYLE HEM EVDEKİ EŞYALARDA, HEM DE ALT KATTAKİ KOMŞU DAİRE BİNASI TAVAN VE DUVARLARI İLE EŞYALARDA ZARAR MEYDANA GELİRSE BU ZARARLARI HANGİ TÜR SİGORTA KARŞILAR ?

Konuttaki eşyalarda meydana gelen zararı Konut Paket Sigortasındaki “ Dahili Su “ ek teminatı, Komşunuzda meydana gelen zararı da Konut Paket Sigortasındaki “ Yangın (Komşuluk) Mali Sorumluluk “ ek teminatı karşılar.

KONUTUMDA MEYDANA GELEN VE SİGORTA KAPSAMINA GİREN HASAR NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK BİR BAŞKA YERE TAŞINMAK ZORUNDA KALSAM TAŞINMAM NEDENİYLE YAPACAĞIM MASRAFLARI SİGORTAMDAN ALABİLİRMİYİM ?

Evet. Tabii afetler dışında Sigorta teminatına giren bir hasar nedeniyle konutun oturulmaz hale gelmesi durumunda sigortalının ikametgah değişikliği için yapmak zorunda kalacağı makul ölçüdeki masraflar Konut Paket Sigortasın kapsamına “ İkametgah Değişikliği Masrafları “ ek teminatının alınması halinde poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde karşılanır.

KONUTDA MEYDANA GELEN YANGIN HASARI NEDENİYLE UĞRANILACAK KİRA KAYIPLARI ZARARI SİGORTA TEMİNATI ALTINA ALINABİLİR Mİ ?

Evet. Deprem hariç, yangına ve ek teminatlar kapsamında meydana gelen bir hasardan dolayı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda hem Malik ve hem de Kiracının uğrayacağı kira kaybı zararı için Konut Paket Sigortası teminatına “Kira Kaybı“ ek teminatının dahil edilmesi halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında kira kaybı tazminatı ödenir.

İŞYERİ SİGORTASI NEDİR ?

İşyerlerinde oluşabilecek Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem, Yer Kayması, Dahili Su, Duman, Sel ve Seylap, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Hırsızlık, Cam Kırılması vb. riskleri tek poliçe ile teminat altına alınmasıdır.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN YANGIN NEDENİYLE KOMŞU İŞYERLERİNE VERECEĞİM ZARARLARI İŞYERİ SİGORTAM KARŞILAR MI ?

Evet. İşyeri Sigortasına “Yangın Mali Mesuliyet “ek teminatı’nın da dahil edilmesi halin de Yangın, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör risklerinin gerçekleşmesi sonucu komşu işyerlerine verilebilecek zararlar teminat altına alınabilir.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN HASAR NEDENİYLE İŞ YERİMİ GEÇİCİ OLARAK BİR BAŞKA YERE TAŞIDIM. TAŞINMAM NEDEİYLE YAPTIĞIM MASRAFLARI SİGORTAMDAN ALABİLİRMİYİM ?

Evet. İşyeri Sigortasına “Alternatif İşyeri Masrafları “ ek teminatını alınması halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında yapılan masraflar karşılanır.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN YANGIN HASARI NEDENİYLE İŞ YERİMDEKİ FAALİYETİMİN DURMASI NEDENİYLE UĞRAYACAĞIM ZARARIMI, PARASAL YADA FİNANSAL KAYIPLARIMI İŞ YERİ SİGORTAM KARŞILAR MI ?

Evet. Yangına bağlı olarak meydana gelen bir hasardan dolayı ticari faaliyetin durması halinde uğranılacak parasal veya finansal kayıplar için İşyeri Sigortası teminatına “ İş Durması “ ek teminatının alınması halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında tazminat karşılanabilir.

İŞYERİMDE MEYDANA GELEN YANGIN HASARI NEDENİYLE İŞ YERİMDEKİ FAALİYETİMİN DURMASI NEDENİYLE BENİM VE/VEYA MALİKİN UĞRAYACAĞI KİRA KAYIPLARI ZARARINI SİGORTA TEMİNATI ALTINA ALABİLİRMİYİM ?

Evet. Deprem hariç, yangına ve ek teminatlar kapsamında meydana gelen bir hasardan dolayı hem Malik ve hem de Kiracının uğrayacağı kira kaybı için İşyeri Sigortası teminatına “Kira Kaybı “ ek teminatının dahil edilmesi halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında kira kaybı tazminatı ödenir.

KONUT VE İŞYERİ SİGORTALARI POLİÇELERİNDEKİ ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE NE YAPILMASI GEREKİYOR ?

Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya halinde değişiklik olduğu takdirde, değişiklik Acenteye veya Sigorta Şirketine bildirilmesi ve bu değişikliklerin zeyilname ile kayıt altın alınması şarttır.

TRAFİK SİGORTALARI

TRAFİK SİGORTASININ KAPSAMI NEDİR ?

Trafik Sigortası poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, kusurlu olarak üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde içeriği Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarda belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılar. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

TRAFİK SİGORTASI TEDAVİ GİDERLERİNİ KARŞILIYOR MU ?

Trafik Sigortalarında kazazedelerin tüm tedavi giderleri 2011 yılı Şubat ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmiş ve Sigorta Şirketlerinin bu konuda sorumluluğu ortadan kalkmıştır.

Trafik kazası geçirip de yaralananların kazada kusur oranına, kazazedenin genel sağlık sigortası veya sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm tedavi giderleri, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri doğrultusunda karşılanacaktır.

Buna karşılık Sigorta Şirketleri poliçe primlerinden ilgili yönetmelikte belirlendiği şekilde belli bir oranda SGK kurumuna prim aktarımı yapmaktadır

TRAFİK SİGORTASI ÖLÜM, YARALANMA HALİNDE GEÇİCİ VEYA KALICI İŞ GÖREMEME HALİ OLUŞTUĞUNDA BU ZARARI ÖDER Mİ ?

Evet. Trafik kazası sonucu bir kimsenin ölümü halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararı olarak ilgili sigorta şirketi tarafından ölüm tazminatı ödenir.

Sigortalı aracın bir kimsenin sürekli sakat kalmasına neden olduğunda; bu kimsenin kısmen veya çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması ya da yok olmasından doğan zararları da karşılamaktadır.

TRAFİK SİGORTASI MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİ KARŞILAR MI ?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

SİGORTALIYA DAVA AÇILMASI HALİNDE TRAFİK SİGORTASI BU DAVA MASRAFLARINI ÖDER Mİ ?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır.

TRAFİK SİGORTASI KENDİ ARABAMIN HASARINI ÖDER Mİ ?

Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir.

TRAFİK SİGORTASINDA YAPILAN HASARSIZLIK İNDİRİMİ VEYA HASARLILIK ARTTIRIMI UYGULAMASI ARACI MI YOKSA İŞLETENİ (ARAÇ SAHİBİNİ) Mİ TAKİP EDER ?

Trafik Sigortalarında yapılan hasarsızlık indirimi veya hasarlılık artırımı uygulaması işleteni takip eder.

TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİNİ VADE BİTİMİNDE YENİLEMEYİ UNUTURSAM SONUÇLARI NE OLUR ?

Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için yenileme sigorta primi, % 5 arttırılarak hesaplanır. Bu ilave artış oranı % 50 ile sınırlıdır

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ TAKSİTLENDİRİLEBİLİNİR Mİ ?

Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla kredi kartı ile taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler.

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ NİÇİN ŞİRKETTEN ŞİRKETE FARKLILIK GÖSTERİYOR ?

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilmektedir.

Diğer bir değişle her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

TRAFİK SİGORTASINDA PRİMİ ETKİLEYEN NEDENLER NEDİR ?

Trafik Sigortasında primi etkileyen nedenlerin başlıcaları; Aracın kayıtlı olduğu il, Araç sahibinin ikametgâh adresi, aracın kullanım tarzı, aracın, markası, modeli ve tipi, Sigortalının poliçe döneminde ve /veya geçmiş poliçe dönemlerinde kusurlu olarak karıştığı kazalar, poliçe yenileme süresini 30 günden fazla geçirmiş olması ve Sigorta Şirketinin uyguladığı ana tarife primi.

TRAFİK SİGORTASINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ÖDENEN TAZMİNATLAR HANGİ HALLERDE SİGORTA ETTİRENE (SİGORTALIYA) RÜCU EDİLİR ?

Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet veren sigortalıya rücu edebilir. Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucundameydana gelmiş ise,

b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmişsürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağırkusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,

c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuattaalkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olanistiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayanaraçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesindendolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,

e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayındasigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,

f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlısağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kazatutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranmasıhalinde

İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİNİN) DEĞİŞMESİ HALİNDE SİGORTA DEVEM EDER Mİ ?

Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan sigortalıyı takip eder. Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme (Sigorta) değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme sigortalının değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için sözleşme yapılana kadar geçerlidir. Yeni işleten 15 gün içinde kendi adına yeni bir trafik poliçesi yaptırmak zorundadır.

İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİNİN) ARACINI SATMASI VE YENİ ARAÇ ALMASI DURUMUNDA MEVCUT SİGORTA DEVEM EDER Mİ ?

Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme (Sigorta) değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer. Bu nedenle Yeni satın alınan araca yeni bir Trafik Sigortası yapılması gerekir. Önceki poliçedeki hasarsızlık indirimi veya hasarlılık artırımı yeni poliçeye aynen yansır.

TRAFİK SİGORTASINDA KISA SÜRELİ POLİÇE TANZİM EDİLİR Mİ ?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir.

HASAR OLDUĞUNDA TRAFİK SİGORTASI BASAMAK KADEMELERİ NASIL DEĞİŞİR ?

Poliçe döneminde her bir maddi hasar için hasarsızlık kademesi bir basamak alta indirilirken bedeni (yaralanma veya ölüm) içeren her hasar için ise iki basamak alta inerek hasarlılık ek primli tarife uygulanır. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkarak hasarsızlık indirimli tarife uygulanır.

TRAFİK KAZASINDA ZARAR GÖREN KİŞİLER KAZAYA NEDEN OLAN KİŞİYE VEYA KİŞİNİN SİGORTA ŞİRKETİNE TALEPLERİNİ NE KADAR SÜREDE YAPMA HAKKINA SAHİPTİR ?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi ve/veya sigorta şirketini öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak zarar gören kazaya neden olan kişiyi ve/veya sigorta şirketini öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

TRAFİK SİGORTASI TAZMİNATI NE KADAR ZAMANDA ÖDER ?

Trafik Sigortasında tazminat, hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz (8) işgünü içinde tazminatı hak sahibine ödenir.

HASARIN ONARILMASINDA PARÇA DEĞİŞİMİ ŞARTLARI NELERDİR ?

Hasar halinde, hasar gören parça onarılır, onarımı mümkün değilse eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Değişme imkânı yok ise orijinali ile değiştirilir. Kaza tarihine göre model yılı 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Ancak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadığı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim yapılır. Bu uygulamalar sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ OLARAK MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNAN TEŞEBBÜSLER, GÖZETİM, ONARIM, BAKIM, ALIM-SATIM, ARAÇTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI AMACI İLE VEYA BENZERİ BİR AMAÇLA BIRAKILAN ARAÇLARIN SEBEP OLACAĞI ZARARLARI BU ARAÇLARIN TRAFİK SİGORTALARI KARŞILAR MI ?

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar bu araçların Trafik Sigortası teminatı kapsamı dışındadır.

Bu nedenle, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte ayrıca açıklanmıştır.

Bu nedenle, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI

SEYAHAT SİGORTASI NEDİR ?

Seyahat sigortası, yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde sağlık veya kaza sonucu tedavi giderleri, yaralanma veya hastalık nedeni ile sigortalının nakli, vefat eden sigortalının nakli, tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajın bulunması, sigortalıya ulaştırılması vb. gibi çok çeşitli teminatlar veren bir sigorta türüdür. Bu sigorta aynı zamanda, ülkelerine girişte vize zorunluluğu koyan ülkelerin, vize işlemleri sırasında istedikleri bir sigorta türüdür

YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİNİN NELERİ KAPSAMAKTADIR ?

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani ortaya çıkan sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı' ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİNE YAŞ ARALIĞI NEDİR ?

Seyahat sigortası her yaş grubu kişiler için alınabilir. Ancak 70 yaş ve üstü kişiler için sadece kaza sonucu oluşan sağlık giderleri ve tıbbi nakiller karşılanır. Acil olsa da Hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderleri 70 yaş ve üstü için kapsam dışındadır

YURTDIŞINDA MEYDANA GELEN SAĞLIK GİDERLERİM İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM ?

Yurtdışında gerçekleşen sağlık giderlerinizi ekindeki evrakları acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizi giderleriniz sağlık sigortası poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecektir

SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMAMI KARŞILAR MI ?

Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılar. Poliçe satın almadan önceki dönemde mevcut bulunan hastalıklar poliçe kapsamı dışındadır

POLİÇEYİ ALDIĞIMDA TEMİNAT NE ZAMAN BAŞLAR ?

Sigortanız, poliçenizde belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde yürürlükte kalır ve seyahat başladığı noktada devreye girer.

Poliçeniz kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Türkiye’de gerçekleşen sağlık giderleri kapsam dışındadır

POLİÇEM BİTTİĞİ TARİHTE TEDAVİM DEVAM EDİYORSA ÖDEME YAPILIYOR MU ?

Poliçenizin bitiş tarihinden (yıllık olarak düzenlenen poliçelerde 42 günlük seyahat süresinin bitiminden) sonra tedavinizin devam ettiği durumlarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder. Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez

POLİÇEM HER YERDE GEÇERLİ Mİ ?

Sigorta teminatları; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ikamet eden kişiler için, Türkiye hariç, Seyahat Acil Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa veya (ABD/Kanada hariç) dünyanın her yerinde; Seyahat Acil Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa ve dünyanın her yerinde, poliçenizde belirtilen toplam maksimum limit dahilinde geçerlidir

POLİÇEMİ İPTAL ETTİREBİLİYOR MUYUM ?

Sigortalının veya Sigorta Ettirenin iptal talebinde bulunması durumunda, sigortacı primin tamamına hak kazanır. Poliçe başka bir kişiye devredilemez

Copyright © 2021 Coris Sigorta

YessCompany

Web sitesi trafiğini analiz etmek ve deneyiminizi iyileştirmek için bu sitede 'çerez' kullaniyoruz.